Rosenhof 11A - 09111 Chemnitz
Telefon 0371/666 0074
Montag - Freitag 9 - 18 Uhr
Samstag 9 - 16 Uhr